Statut Stowarzyszenia

Podlaskie Towarzystwo Strzeleckie „SFORA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1 
Stowarzyszenie działa na podstawie Przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 t.j.) 
§2 
Stowarzyszenie Podlaskie Towarzystwo Strzeleckie „SFORA”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zarejestrowaną i posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie prawa polskiego. 
§3 
Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej. 
§4 
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Białystok. 
§5 
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
§6 
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej. 
§7 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według obowiązujących przepisów. 
§8 
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. 
§9 
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

§10 
Celem Stowarzyszenia jest:

 • Utrwalanie poczucia tożsamości narodowej i wspólnoty narodowej
 • Pomoc Polakom mieszkającym poza granicami kraju
 • Organizowanie kursów strzeleckich 
 • Pomoc weteranom oraz udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym
 • Dobroczynność
 • Poszerzanie świadomości pro obronnej społeczeństwa i jego wiedzy w tematyce wojskowości,
 • Krzewienie kultury fizycznej
 • Organizowanie kursów pierwszej pomocy
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • Inicjowanie i wspieranie inicjatyw społecznych ukierunkowanych na wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i współodpowiedzialności za losy Ojczyzny
 • Promowanie rozwoju kapitału społecznego, czerpiącego z sił i możliwości wszystkich obywateli Polski,
 • Działalność na rzecz wspierania rozwoju rodzin, z uwzględnieniem ich potencjału wychowawczego i ekonomicznego,
 • Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w tym również w kontekście współpracy europejskiej,
 • Tworzenie płaszczyzny do swobodnego dialogu o charakterze międzyśrodowiskowym i międzypokoleniowym,
 • Działalność w zakresie kultury, nauki, oświaty i wychowania, w tym również polegająca na kształceniu studentów i uczniów,

 

 • Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym,
 • Wspieranie oraz inicjowanie różnorodnych form aktywności społecznej i obywatelskiej w tym również w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w szczególności wśród studentów i młodzieży,
§11 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Udział w obchodach i uroczystościach patriotycznych 
2. Uczestnictwo we wszelkich imprezach o tematyce militarnej i pro obronnych 
3. Prowadzenie i współorganizowanie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów, podejmowanie działań na rzecz edukacji i promowania oraz kształtowania właściwych postaw społecznych i obywatelskich 
4. Prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu, 
5. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi przez władze państwowe do współpracy w zakresie poprawy obrony kraju, 
6. Inne działania, zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków, 
7. Pozyskiwanie sprzętu wycofywanego z użycia w wojsku polskim, 
8. Organizowanie różnego rodzaju imprez, 
9. Prowadzenie zbiórek publicznych.

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§13
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§14
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. Pełnoletnim osobom fizycznym przysługuje głos stanowiący na Walnym Zebraniu oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz organizacji. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia i przysługuje im głos stanowiący na Walnym Zebraniu oraz czynne prawo wyborcze do władz organizacji. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do stowarzyszenia. Nie posiadają głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu ani czynnego i biernego prawa wyborczego do władz organizacji. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęcia w poczet członków Cudzoziemcy mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację co najmniej 3 członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne. Cudzoziemcy mającemu miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje głos stanowiący na Walnym Zebraniu oraz czynne prawo wyborcze do władz organizacji.

3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z tym że małoletnim członkom Stowarzyszenia nie przysługuje bierne prawo wyborcze
b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4.Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek członkowskich,
c) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

§15
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
5. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 6. Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa lub Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych posiedzeniach władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§17
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
· z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
· z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
· z powodu nie płacenia składek za okres sześciu kolejnych miesięcy,
· na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały, powiadamianie o pozbawieniu członkostwa następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres wskazany przez członka w deklaracji członkowskiej lub na liscie Założycieli Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
§18 Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zabranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§19
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Kadencja kończy się z z chwilą wyboru nowych władz przez walne zebranie członków, z zastrzeżeniem § 31 ust. 8 pkt b oraz §32 ust. 5.
§20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§22
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§23
Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
§24
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§25
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Głosowanie jest tajne. Z zastrzeżeniem § 19, § 27 oraz § 38.
§26
Zarząd ma obowiązek powiadomienia wszystkich członków o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków najpóźniej na 7 dni przed jego terminem. Powiadomienie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pocztą elektroniczną lub telefonicznymi wiadomościami tekstowymi.
§27
Kworum Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie stanowi co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, kworum stanowi 1/4 członków. Drugi termin może zostać wyznaczony na ten sam dzień ale nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie, z zastrzeżeniem § 19 i § 38.
§28
Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący wybrany w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów. Głosowanie jawne przeprowadza się na wniosek co najmniej pięciu członków.
§29
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium zarządowi
e) uchwalanie budżetu,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§30
1. Tematy pod obrady Walnego Zebrania Członków mogą zgłaszać:
a) Zarząd Stowarzyszenia
b) Komisja Rewizyjna
c) grupa co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie wspierający, honorowi oraz osoby spoza Stowarzyszenia zaproszone przez Zarząd.

§31
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika wybieranych spośród swoich członków podczas Walnego Zebrania Członków. Dla oświadczenia woli Stowarzyszenia, również dotyczącego spraw majątkowych, wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
3. Przy odwołaniu członka Zarządu obowiązują takie same zasady jak przy jego powołaniu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
5. O czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków Zarządu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pocztą elektroniczną lub telefonicznymi wiadomościami tekstowymi.
6. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół przez protokolanta i podpisywany przez 2 członków zarządu.

7. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków
8. Sposób powoływania Członków Zarządu:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, poprzez głosowanie tajne wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia,
b) Głosowanie jawne przeprowadza się na wniosek co najmniej dziesięciu członków,
c) Członkowie Zarządu wybierani są bezwzględną większością głosów,
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) zakończenia kadencji Zarządu,
c) rezygnacji z pełnionej funkcji,
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
e) śmierci członka Zarządu.

§32
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym.
5. Głosowanie jawne przeprowadza się na wniosek co najmniej pięciu członków.
6. Odwołanie członków Komisji Rewizyjnej następuje na takich samych zasadach jak ich powołanie.
7. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
8. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.
9. Członkostwo w komisji ustaje z przyczyn takich samych jak w Zarządzie.
10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
b) składanie raportów z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§33
1. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienia jego składu musi dokonać Walne Zebranie Członków w ciągu dwóch miesięcy od zwolnienia miejsca.
2. Przepis pkt. 1 ma zastosowanie także względem Komisji Rewizyjnej. 
Rozdział V Majątek i gospodarka finansami

§34
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
a) składek członkowskich członków zwyczajnych,
b) wpływów z działalności statutowej,
c) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

§35
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub przez Skarbnika.

§36
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§37
Każdy członek Stowarzyszenia płaci składkę członkowską w wysokości i terminie uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§38
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/4 członków w drugim terminie.

§39
Określa się następujące zasady przeznaczenia majątku Stowarzyszenia w razie jego likwidacji:
1. Majątek Stowarzyszenia w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie długów i wierzytelności oraz koszty likwidacji Stowarzyszenia.
2. Pozostałą część majątku wyznaczony likwidator przekaże stowarzyszeniu o podobnym profilu.

§40
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


Statu Podlaskie Towarzystwo Strzeleckie „SFORA”

Pobierz.pdf

sfora